Profily

Barbora

Barbora

Barča

Září 1995

 

Co rád dělám ve volném čase

Ráda čtu a to téměř cokoliv, ale nejraději mám knížky nějak spojené s historií. Hraju na flétnu, občas něco uvařím a snažím se trávit čas s rodinou a kamarády. Pokud počasí dovolí, ráda chodím na hory nebo se jen tak projdu.

Můj oblíbený verš

Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj. Deuteronomium 31, 8

Mé poselství Bible

Bůh nám v Bibli popisuje svůj charakter a způsob jednání s lidmi. Seznamuje nás s tím, co vykonal. Bible popisuje životy mnoha lidí, kteří v životě procházeli těžkostmi, ale dokázali je překonat. Vypráví o životě Ježíše Krista, představuje nám ho jako zachránce. Snaží se vést ke správnému životu, říct nám, že nejsme na světě sami, a že zde nejsme náhodou, beze smyslu. Ukazuje nám, že to, co nám přinese skutečnou změnu a zlepšení našeho života, se musí odehrát v našich srdcích.

Co by podle mě měla dělat mládež, aby si ji Bůh mohl použít při svém závěrečném díle před druhým příchodem

Držet se zásad, které považuje za správné. Respektovat odlišné názory lidí, nikomu nic nevnucovat a chovat se tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám.

>>

Daniel

Daniel

Maxsik

Květen 1993

 

Co rád dělám ve volném čase

Velice rád sportují (hraji fotbal, volejbal, jezdím na kole), moc rád také poslouchám hudbu a sleduji filmy nebo seriály a také rád jím.

Můj oblíbený verš

Sladký je spánek toho kdo pracuje ať jí málo nebo mnoho. Kazatel 5,11

Mé poselství Bible

Bůh stvořil pro člověka nádherný svět bez chyby. Ale člověku se to zdálo málo. Odešel od Boha a otočil se k němu zády. Bůh ovšem miluje člověka a záleží mu na něm. Proto poslal svého syna, aby svět zachránil a dal mu další novou šanci. Bůh nám, Ti nabízí nový život na krásném novém místě a je jen na nás, Tobě jak se rozhodneš! BŮH TĚ MILUJE!

Co by podle mě měla dělat mládež, aby si ji Bůh mohl použít při svém závěrečném díle před druhým příchodem

Myslím, že by nebylo špatné se více scházet a utužovat vztahy jako společenství mladých lidí. Více se sjednotit a spolupracovat spolu jako tým. Společně a usilovně se modlit o to aby si nás Bůh použil a my se mohli stát jeho nástroji.

>>

Daniela

Daniela

Danča

Srpen 1989

 

Co rád dělám ve volném čase

Čtu si, jím dobré jídlo, trávím čas se svou rodinou.

Můj oblíbený verš

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Římanům 8,28

Mé poselství Bible

Bůh stvořil člověka a chce pro něj to nejlepší. Dává mu možnost svobodné volby. Člověk si ale sám často vybírá cestu hříchu, mnohdy raději následuje našeptávání satana - zdá se to být pohodlnější. V konečném důsledku ale dodržování všech Božích rad z Bible je vždy pro nás prospěšnější, žel na to mnohdy přicházíme pozdě. Za hřích ale je odplatou smrt, nic nečistého ani nikdo hříšný nemůže být v nebi. Proto Ježíš nabízí odpuštění a očištění tomu, kdo se chce snažit plnit vůli nebeského Otce. Přece když mám někoho rád, snažím se dělat to, co mu jen vidím na očích. Ten, kdo se nesnaží, tam nebude, ale ani svým snažením se nespasíme, tuto čistotu nám daruje Ježíš, který už odpykal trest – zemřel na Golgotě. Teď nám chystá nádherný domov v nebi, byl by rád, kdyby tam měl co nejvíce lidí, poprosil nás, abychom ukázali cestu k záchraně co nejvíce lidem.

Co by podle mě měla dělat mládež, aby si ji Bůh mohl použít při svém závěrečném díle před druhým příchodem

Lépe poznávat Ježíše studiem Bible a každodenně s ním budovat úzký vztah.

>>

David

David

David

Srpen 1997

 

Co rád dělám ve volném čase

Hlavně rád spím :). Jinak většinu volného času trávím u počítače, ale chtěl bych to omezit. Také si rád zahraju nějaké stolní hry (pokud je s kým), nebo rád chodím do přírody, třeba jen se projít na procházku, nebo si zahrát nějaké hry (fotbal, volejbal). Když už jsme u toho sportu, tak v zimě rád lyžuju a v létě rád jezdím na kole.

Můj oblíbený verš

Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. 2. Timoteovi 3,16-17

Mé poselství Bible

Bůh je Láska. A proto než stvořil člověka, vytvořil všechny podmínky pro to, aby byl šťastný. Člověk však šel svou cestou, ale protože Bůh je Láska, nabídl mu novou šanci jak získat věčný život. Chce mu být nejen Stvořitelem, ale také i Vykupitelem, protože jej svým životem a smrtí vykoupil ze satanovy moci. Bible nám tuto Lásku představuje a nabízí i možnost zorientovat se v čase zápasu mezi mocnostmi dobra a zla – k tomu slouží především proroctví. Bůh se nám představuje jako Někdo, kdo byl, je a navždy zůstane Láskou, která udělala a stále dělá vše pro naši záchranu.

Co by podle mě měla dělat mládež, aby si ji Bůh mohl použít při svém závěrečném díle před druhým příchodem

Každý by měl mít své osobní studium Bible, což povede k oživení a zásadovosti (teorie v praxi).

>>

Edit

Edit

Eďula

Říjen 1993

 

Co rád dělám ve volném čase

Ráda hraju na klavír (ale jen pro sebe :D) a každou chvíli si zpívám. Jinak (to asi už všichni ví :D) - jako aktivní sport je u mě volejbal. A přes léto badminton.

Můj oblíbený verš

Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým - patříš mi! Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí. Izajáš 43,1-2

Mé poselství Bible

Doporučuju lidem, aby si četli Bibli s pokorou a modlitbou a pak sami zjistí jaké je poselství Božího slova. :-) Ale nejdůležitější je, že za naše hříchy zemřel Pán Ježíš, a že znovu přijde pro ty, kteří mu jsou věrní.

Co by podle mě měla dělat mládež, aby si ji Bůh mohl použít při svém závěrečném díle před druhým příchodem

Hlavní je modlitba, půst, čtení Bible a duchovních knih. Neměli bychom se stydět mluvit o Pánu Ježíši a o pravdě, kterou máme. Někdy to je ale těžké…Taky mám s tím mnohdy problém, proto se modlím, abych měla více odvahy.

>>

Filip

Filip

Fil

Září 1996

 

Co rád dělám ve volném čase

Jezdím na kole, cvičím, chodím na procházky, rád si zastřílím ze vzduchovky, plavu, běhám a snowboarduju.

Můj oblíbený verš

Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Žalmy 1,1

Mé poselství Bible

Bůh stvořil člověka, který se od něj odvrátil, postupem času se zase vracel a znovu odvracel. Lidem byl dám Boží zákon, který mají ctít a dodržovat, abychom mohli žít s Bohem v nebesích. Ale my lidé toho nemůžeme sami dosáhnout, proto potřebujeme Boží milost, která nám byla ukázána Ježíšem Kristem, že nás Bůh všechny miluje. A máme šanci na věčný život.

Co by podle mě měla dělat mládež, aby si ji Bůh mohl použít při svém závěrečném díle před druhým příchodem

Více se snažit přivést mladé lidi k Bohu.

>>

Kamil

Kamil

Major

Prosinec 1987

 

Co rád dělám ve volném čase

Mimo to že rád odpočívám, rád sportuju (kolo, florbal, volejbal, fotbal,...) a v poslední době si i rád čtu.

Můj oblíbený verš

I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje, praví Hospodin, jenž s tebou soucítí. Izajáš 54,10

Mé poselství Bible

Poselství Bible je velký příběh o hříchu. O tom že hřích nebyl, je a nebude. A že i já mohu být součástí toho „NEBUDE“. Je to poselství o tom, že Bůh je důvěryhodný a že je Láska. Má zájem o každého člověka, nikdy to s člověkem kvůli hříchu nevzdal, ať byl v jakémkoli postavení… a nevzdá to ani s tebou. Nabízí nám možnost žít sním - jak? Přečti si evangelium Matouše a možná pochopíš. Napovím, že Ježíš je klíč.

Co by podle mě měla dělat mládež, aby si ji Bůh mohl použít při svém závěrečném díle před druhým příchodem

V prvé řadě, by se měla nechat chtít použít. A ve spojení s tím by měla žít svou víru prakticky. Každý den, všude kde se nachází. Neměla by být lidmi dvou tváří. Měla by být pro své okolí důvěryhodná. A konečně by se také o svou víru měla sdílet se svými nejbližšími a poté se širším okolím.

>>

Lukáš

Lukáš

Kuláš

Leden 1991

 

Co rád dělám ve volném čase

Četba, sport, společenské hry, práce pro Boha.

Můj oblíbený verš

Svíce nohám mým je Slovo Tvé a světlo stezce mé. Žalmy 119,105

Mé poselství Bible

Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Pro Boha má každý člověk obrovskou hodnotu – tak velkou, že sám Bůh byl ochoten poslat svého Syna na smrt, aby člověk, který se vlastním rozhodnutím od Boha odloučil, mohl mít šanci na návrat domů. Stačí jen málo – vzít za svou milost, kterou Bůh nabízí v Ježíši Kristu a kráčet za Bohem v poslušnosti, která přináší obrovské požehnání. Nechceš se vrátit domů?

Co by podle mě měla dělat mládež, aby si ji Bůh mohl použít při svém závěrečném díle před druhým příchodem

Studovat základní Biblické pravdy tak, ať je dokáže obhájit před každým člověkem, získávat zkušenosti s Bohem, aby Bůh byl osobním přítelem každého mládežníka a již nyní hledat každou příležitost, kdy mohu vydat svědectví. To vše podtrženo každodenním přijímáním Boží proměňující milostí a žití podle Boží vůle, tedy respektování a poslouchání Božího zákona jako závazného souboru, dle kterého bude souzen každý člověk.

>>

Lydie

Lydie

Liduška

Září 1987

 

Co rád dělám ve volném čase

Ráda zpívám, hraju na klavír, poslouchám hudbu nebo si čtu.

Můj oblíbený verš

Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým - patříš mi! Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí. Já Hospodin jsem přece tvůj Bůh, já, Svatý izraelský, jsem tvůj spasitel. Egypt jsem dal za tebe jako zálohu, Habeší a Sábou vyplatil jsem tě. Izajáš 43,1-3

Mé poselství Bible

Poselství Bible je poselstvím o Bohu, který chce obnovit narušený vztah s člověkem. Člověk zhřešil, oddělil se od Boha a měl navždy zemřít. Bůh ale vytvořil plán záchrany, proto poslal na svět svého Syna Ježíše Krista, aby vzal na sebe hříchy celého lidstva a tak porazil hřích. Díky Jeho oběti na kříži, můžeme mít naději, že se jednou s Bohem opět setkáme. Myslím, že nejlépe vystihuje poselství Bible verš Jan 3:16 – doporučuji ti, přečti si ho.

Co by podle mě měla dělat mládež, aby si ji Bůh mohl použít při svém závěrečném díle před druhým příchodem

Měla by být opravdovými křesťany - denně prožívat vztah s Ježíšem Kristem. Měla by důvěřovat Bohu a nebát se pověření, které nám nechal zapsat Ježíš v Matouši 28 kap. 19-20 verši: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky...

>>

Noemi

Noemi

Nomča

Prosinec 1998

 

Co rád dělám ve volném čase

Četba, sport, společenské hry, práce pro Boha.

Můj oblíbený verš

On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly. Zjevení 21,4

Mé poselství Bible

Bible je vlastně takový náš záchranný kruh před koncem světa. Dočteme se z ní cokoliv. Třeba co máme dělat, abychom předešli zániku, nebo co máme dělat, abychom nepodlehli pokušením od Satana. Pro mě je to nejzajímavější kniha a čtu ji nejraději. Pán Bůh nám skrze ní chce říct, jak moc nás miluje, že za nás zemřel a že všechny z nás by rád viděl jednou v jeho království.

Co by podle mě měla dělat mládež, aby si ji Bůh mohl použít při svém závěrečném díle před druhým příchodem

Myslím si, že by mládež měla co nejvíce zpívat a hrát k oslavě Pána Boha. A tuto činnost určitě Pán Bůh ocení.

>>

Rosťa

Rosťa

Rossi

Červenec 1985

 

Co rád dělám ve volném čase

Rád sportuji, hlavně tedy volejbal, v létě fotbal, plavání atd. Také sport sleduju.. :) U počítače taky trávím dost času. A hlavně mám taky Vendulku, Kajoška a Danču.. :)

Můj oblíbený verš

Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteří se ho bojí a zastává jich. Žalmy 34,8

Mé poselství Bible

Ježíš: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne (Jan 4,6) Milujete-li mne, přikázání mých zachovávejte. (Jan 14,15) Ne každý kdo mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, který jen v nebesích. Mnozí mi řeknou v ten den: Pane, Pane, zda jsme ve tvém jménu neprorokovali, a ve jménu tvém ďábly nevymítali, a ve tvém jménu za jsme divy mnohé nečinili? A tehdy jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne činitelé nepravosti. A proto každého kdo slyší slova má tato a zachovává je, připodobním muži moudrému, který stavěl dům svůj na skále. (Mat. 7,21-24)"
Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho nezahynul ale měl život věčný (Jan 3,16)
Bůh pak pokoje, který toho velikého pro krev smlouvy věčné Pastýře ovcí vzkřísil z mrtvých, Pána našeho Ježíše (Židům 13,20)
Když chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista Syna jeho očišťuje nás od všelikého hříchu. (1 Jan 1,6)
Co oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, to připravil Bůh těm kteří jej milují.

Co by podle mě měla dělat mládež, aby si ji Bůh mohl použít při svém závěrečném díle před druhým příchodem

Modlit se, studovat, a pak člověk dostává chuť zvěstovat evangelium.

>>

Víťa

Víťa

Vigosh

Červen 1992

 

Co rád dělám ve volném čase

Během svého volného času, kterého mám velmi poskromnu se snažím sportovat, číst si a trávit čas se svou budoucí ;-)

Můj oblíbený verš

Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým - patříš mi! Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí. Izajáš 43,1-2

Mé poselství Bible

Na co čekáš, člověče? V co věříš? Kdo tě stvořil? Kdo upevnil nebesa a stvořil všeliké světy? Jaký je smysl tvého života?
Bůh mi dal odpověď na všechny tyto otázky a může ji dát každému, kdo o to stojí. A nejen to, může se ke každému sklonit, tak jako se sklonil ke mně a přijal mě. Ježíš – Boží Syn mi dal naději žít! Dal nám ji všem – už hodně dávno – a ani jsme o ní neprosili.
Děkuji Pane za tvou smrt a za tvůj věčný život, který mě i lidem, kteří tě hledají, nabízíš. Amen.

Co by podle mě měla dělat mládež, aby si ji Bůh mohl použít při svém závěrečném díle před druhým příchodem

Aby si nás Bůh použil, musíme nejprve, tak jako Ježíš, když zde na Zemi vyrůstal, přilnout k Božímu Slovu. Během toho ale nezapomínal plnit své povinnosti, byl vzorným pomocníkem v rodině a nehodoval zábavám svých vrstevníků. Pak přijal poslání a nic ho už nezastavilo.

Výzva pro mládež je tedy být jako On – Ježíš. Čím víc se mu budeme přibližovat a napodobovat jeho život, tím víc jsme pro něho užiteční.

>>

Vlaďka

Vlaďka

Sladěnka

Červenec 1988

 

Co rád dělám ve volném čase

Chodím ráda na aerobic, baví mě volejbal, ráda jezdím na kole, čtu, a ráda trávím čas s Danečkem :)

Můj oblíbený verš

O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,6-7

Mé poselství Bible

Bůh je Láska!

Co by podle mě měla dělat mládež, aby si ji Bůh mohl použít při svém závěrečném díle před druhým příchodem

Každý den se modlit a studovat Bibli, nechat se vést Duchem svatým a odevzdávat Pánu Bohu každý den své myšlenky, plány, aby je vedl, podřizovat se Jeho vůli.

>>

Vyhledávání

Oficiální stránky Vojkovické mládeže © 2015 Všechna práva vyhrazena.