Rosťa

Rosťa

Rossi

Červenec 1985

 

Co rád dělám ve volném čase

Rád sportuji, hlavně tedy volejbal, v létě fotbal, plavání atd. Také sport sleduju.. :) U počítače taky trávím dost času. A hlavně mám taky Vendulku, Kajoška a Danču.. :)

Můj oblíbený verš

Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteří se ho bojí a zastává jich. Žalmy 34,8

Mé poselství Bible

Ježíš: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne (Jan 4,6) Milujete-li mne, přikázání mých zachovávejte. (Jan 14,15) Ne každý kdo mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, který jen v nebesích. Mnozí mi řeknou v ten den: Pane, Pane, zda jsme ve tvém jménu neprorokovali, a ve jménu tvém ďábly nevymítali, a ve tvém jménu za jsme divy mnohé nečinili? A tehdy jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne činitelé nepravosti. A proto každého kdo slyší slova má tato a zachovává je, připodobním muži moudrému, který stavěl dům svůj na skále. (Mat. 7,21-24)"
Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho nezahynul ale měl život věčný (Jan 3,16)
Bůh pak pokoje, který toho velikého pro krev smlouvy věčné Pastýře ovcí vzkřísil z mrtvých, Pána našeho Ježíše (Židům 13,20)
Když chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista Syna jeho očišťuje nás od všelikého hříchu. (1 Jan 1,6)
Co oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, to připravil Bůh těm kteří jej milují.

Co by podle mě měla dělat mládež, aby si ji Bůh mohl použít při svém závěrečném díle před druhým příchodem

Modlit se, studovat, a pak člověk dostává chuť zvěstovat evangelium.

Vyhledávání

Oficiální stránky Vojkovické mládeže © 2015 Všechna práva vyhrazena.