VERŠE A CITÁTY

Datum
Vložil
Titulek

Aktuální silně otevřený textík od ženy pro muže

Ahojte :)
Dělím se s vámi o článek, který jsem viděl na netu a je hodně aktuální pro: " mladých slobodných veriacich mužov pred 30 ale aj všetkých čo sa neboja pozrieť na realitu všade okolo.."

Je extrémně otevřený a místy až nevhodný, psaný bez lásky a respektu.

Autor píše: "Pozor obsahuje sexuálne prvky, opisy pohlavného styku a mnohé nekorektné prvky. Nie je vhodný pre citlivé povahy a ľudí so sklonmi k depresiám a psychickým poruchám."

Jakmile jsem to dočetl, uvědomil jsem si ale, že jsem něco podobného ještě nikde nečetl (až na toto www.samuelcz.com/u/14206.pdf a nějaké světlé výjimky).

Mám dojem, že se o tom mlčí a třeba u nás v modlitebně nebo na mládeži jsem ještě nějaké takové kázání nebo zamyšlení neslyšel. I když je to tak moc důležité a nutné.
Jako mladí lidé jsme okrádáni, nevarování a vystavení svodům.


Ale alespoň, že promlouvá kamení a někdo něco takového v křesťanském duchu napsal. Nelíbí se mi v tomto článku více věcí (opravdu spoustu věcí), ale na něco takového jsem zatím mockrát na internetu nenarazil, takže vnímám, že pokud to budete číst s modlitbou, může to pomoci, obohatit, vést k zamyšlení, může to člověkem zatřást. Mně to určitě obohatilo a posunulo dále.
Kéž by něco takového vyšlo od adventistů. I když vím, že je kniha o pohlavním chování od Ellen White, ale tu jsem zatím (asi to je chyba :) ) ještě nečetl.

Pokud usoudíte, že to je hodnotné, nebo alespoň důležité... můžete sdílet, jako jsem to sdílel i já (mohl jsem si to přečíst, protože to na fb sdílel někdo jiný, přede mnou ;) )

Datum
Vložil
Titulek

Re: Aktuální silně otevřený textík od ženy pro muže

Ale kde ten článek najdu? :)

Datum
Vložil
Titulek

Re: Re: Aktuální silně otevřený textík od ženy pro muže

Myslím si, že to bude toto:
https://www.pornojeloz.sk/mini_saty_obtiahnute_saty_a_sex_vonku.htm

Datum
Vložil
Titulek

Sledování

četl jsem zajímavý článek, tak ho zde dávám.. :)
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/362795-mate-li-u-sebe-zapnuty-mobil-jste-sledovani.html

Datum
Vložil
Titulek

Padající talíře

Našla jsem pěkné video vztahující se k tématu, které se studovalo na dnešní mládeži. Je kratičké, ale má hodně co říct..

https://www.neuveritelnaodhaleni.cz/filmy-a-videa/padajici-talire.html

Datum
Vložil
Titulek

Mládežníci dostali 15 min, aby našli co nejvíce veršů na jedno téma

Taky jste se už někdy setkali s člověkem, který tvrdil, že ho Bůh musí vzít do nebe, protože nic zlého neudělal, nekrade, nikoho nezabil…
V Bibli je ale nejen desatero Božích přikázání. Je tam také spousta rad pro lepší život. Cílem páteční soutěže pro mládežníky bylo nalézt těchto rad co nejvíc.
Podívejme se do tohoto zrcadla i my, kteří si říkáme křesťané.

1. Janova 3,4: Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona.
Kazatel 5,4: Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinošství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud.


VZTAH K BOHU
Deuteronomium 6,5: Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
Žalm 1, 1-3: Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.
Jakub 4,7-8: Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl.


NAŠE SLABÉ STRÁNKY
Filipským 2,3: V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.
Efezským 5,5: Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.
Filipským 2,3.4: Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. 4Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých.
Galatským 5,26: Nebývejme marné chvály žádostivi.
Jakub 5,12: Především však, bratři moji, nepřísahejte – ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou – ale ať vaše „Ano“ znamená ano a „Ne“ ne, abyste nebyli odsouzeni.
Efezským 5,4: Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky!
Matouš 7,1-5: Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku,‘ a přitom máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra.


RODINA
1. Korintským 7,10.11: Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji – ne já, ale Pán – aby žena od muže neodcházela... a muž ať ženu neopouští.
Matouš 5,27.28: Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.
Koloským 3,19: Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí.
Koloským 3,21: Otcové, nedrážděte své děti, aby nemalomyslněly.
Efezským 6,1: Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.
1. Timoteova 5,10: (Žena) je známá dobrými skutky, vychovala děti, přijímala hosty.. pomáhala souženým a věnovala se každému dobrému dílu.
1. Timoteova 2,9.10: Pokud jde o ženy, ať se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, ne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti.


NÁŠ CHARAKTER
Galatským 5,22.23: Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.
Efezským 4, 29-32: Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.
Jakub 1,19-27: Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede. Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat! Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu. Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa.
Koloským 3,22: Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu.
Přísloví 6,6: Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš.


MEZILIDSKÉ VZTAHY
Matouš 7,12: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.
Římanům 12,17: Nikomu neodplácejte zlým za zlé.
Jakub 4,11: Bratři, nepomlouvejte jedni druhé. Kdo pomlouvá nebo soudí svého bratra, pomlouvá a soudí Zákon. Pokud soudíš Zákon, přestal jsi být plnitelem Zákona a stal ses jeho soudcem.
Efezským 4,25: Odhoďme tedy lež a každý „říkejme jeden druhému pravdu“
Efezským 4, 26.27: „Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu.
Matouš 5,44: Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
1. Petrova 4,9: Buďte jedni k druhým pohostinní
1. Janova 3,18: Nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.
Galatským 5,13: služte v lásce jedni druhým.

A spousta dalších textů..

Datum
Vložil
Titulek

Ježíš v celé bibli

https://www.youtube.com/watch?v=4AsMiEXCbD0&feature=youtu.be

Datum
Vložil
Titulek

Kázání o modlitbě

https://www.youtube.com/watch?v=NqsJVM2ICF4

Datum
Vložil
Titulek

Re: Kázání o modlitbě

Vřele doporučuju každému..

Datum
Vložil
Titulek

Vynakládáme své úsilí správně?

Dři, bude z tebe šampión


Že se to snadno naplánuje a těžko uskuteční? Pokud tomu podřídíte celý svůj život, pravděpodobnost úspěchu je veliká. Dnes má Pavel Zacha starší už desítky následovníků, kteří – poučeni jeho knihou Jak vychovat šampióna, jež vyšla letos na jaře – překopali životy své i svých dětí.
Dlužno podotknout, že tahle metoda rozhodně není pro každého. Řekněme, že jen pro náročné.
Jde to i jinak než drilem
„Překvapilo nás, že je možné téměř od narození děti rozvíjet a pohybově je zdokonalovat. Musíte se jim ale opravdu věnovat a být rodičem v pravém slova smyslu, a ne jako většina z nich posadit dítě k televizi nebo ho zavřít do pokojíčku, ať si hraje,“ vysvětluje mi základy, na kterých je možné začít piplat budoucího vrcholového sportovce, Michal Chmel.
Jako otec čtyřletého Matěje a o dva roky mladšího Filipa se tím pádem nezastaví. Díky pružné pracovní době se ale může lépe přizpůsobit rodinnému rytmu a v podstatě půl dne s dětmi strávit v tělocvičně, na ledě, tenisovém kurtu nebo v bazénu. Všestrannost je totiž dalším předpokladem pro to, jak získat náskok před konkurencí. „Ještě je brzy na to, říkat: Z tebe bude hokejista nebo tenista. Ale právě k těmto dvěma sportům mám nejblíž, protože jsem je dělal závodně,“ říká bývalý reprezentant v hokejbalu.
Co na tom, že mu nejdříve jen sundával plenky a ve vytopené místnosti ho nahého nechal, aby se hýbal, jak umí a jak ho to baví. Jenom aby kojenec, pokud zrovna nespí, nezahálel stranou pozornosti uložený v postýlce.
Příběh, který nemá obdoby
Podle dostupných pramenů nemá jeho příběh ve světě obdoby. Vždyť i ty největší hvězdy začínaly se sportem až ve dvou letech, zatímco Pavel Zacha začal syna na kariéru připravovat ještě v době, kdy byl v bříšku. Do manželky lil ovocné koktejly, nutil ji žít zdravě a být v dobré kondici. Z centra Brna se přestěhovali do Velkého Meziříčí, aby měli v dosahu všechna možná sportoviště, lyžařský vlek i cyklostezky a dýchali čerstvý vzduch. V postaveném domku vybudovali tělocvičnu s multifunkční stěnou, tvořenou žebřinami, skluzavkou, zavěšeným míčkem a košem, kterou syn využíval už od půl roku.
Pavel Zacha starší vsadil všechno na jednu kartu. Opustil podnikání v jihomoravské metropoli a k obživě si nechal jenom reklamní firmu. Prací se zabýval po večerech a nocích. Svůj plán na výchovu šampióna nemohl ošidit a nepřipouštěl polovičatá řešení, protože věděl, že konkurence nikdy nespí. Ve čtyřech letech už Pavlík uměl základy téměř všech druhů sportu, aby se ukázalo, v čem vyniká. Až později jeho otec spočítal, že největší perspektivu pro světový úspěch bude mít tenis a hokej.
„Když do toho jdete naplno, mnohonásobně zvýšíte pravděpodobnost, že se to podaří. Řekl jsem si, že se tomu budu věnovat na sto procent, a syn už ve čtyřech letech hrál hokej s devítiletými a v patnácti měl za spoluhráče dospělé chlapy,“ pochvaluje si výsledky společného snažení Pavel Zacha senior.
Jardu Jágra nutili, mého syna nikdy
„Už v jeho šesti letech jsem viděl, že hokej miluje a že ho od něho nemůžu odtrhnout, i když měl třeba v Brně dva náročné tréninky a doma další. I Jarda Jágr popisoval, že ho to někdy nebavilo, ale táta mu řekl, že na trénink zkrátka musí. K tomu jsme nikdy nedospěli a na konci dubna, kdy končila sezóna, Pavel naopak litoval, že si nějakou dobu nezahraje.“
Mezi svými příznivci má Pavel Zacha vysokoškoláky, kteří chtějí za dva tři roky založit rodinu a už teď přemýšlejí, že by se vydali stejnou cestou. Plánovat v předstihu je v tomto případě nutné, protože je třeba vytvořit finanční rezervu. Nejenom že jeden z rodičů musí omezit na minimum svou práci, ale náklady na sport můžou jít časem až do statisíců za rok. Když je klukovi šest, vydrží mu hokejka za sedm stovek celou sezónu, ale až nabere sílu, zláme jich i několik do měsíce, a to už jsou zpravidla hole za tisíce.
Sponzoři
Není divu, že s heslem Ve stravě a vybavení nemůžete dělat kompromisy musel Pavel Zacha začít hledat sponzory, už když synovi bylo pět let. Kromě toho začala šetřit celá rodina na oblečení i dovolených. Když už se jelo k moři, vždycky to bylo spojeno s každodenním tréninkem.
„Vařím maximálně kvalitně a třeba do polévky dám kromě masa všechnu kořenovou zeleninu a přidám i hlívu ústřičnou. Syn konzumuje hodně syrovátky, což je lehce stravitelná bílkovina, která je lepší než maso, protože tolik nezatěžuje organismus. Běžné jsou u nás i ovesné nebo sójové nápoje, koktejly z granátového jablka nebo borůvek,“ vypočítává nejstálejší položky z jídelníčku svého syna Pavel Zacha starší a dodává: „Kdybych se věnoval jenom stravě, tak mi objíždění po obchodech zaplní celý den, a ještě to nebude ono, protože v Česku taky všechno neseženete.“
Maturita? Dostat se do NHL
Že kluk nebude mít školu, to je pro Pavla Zachu momentálně podružná záležitost. Jak tvrdí, musí jít za svým cílem bez kompromisů. „Pokud začnete tříštit síly, na vrchol třeba nedojdete. Za úspěšnou maturitu budu považovat to, když bude Pavel v prvním kole draftu NHL,“ říká ambiciózní otec, pro kterého je dílčím úspěchem už to, že se jeho syn dosud vážněji nezranil, nikdy neměl nic zlomeného a vždycky dohrál až do konce, ačkoli se už od dvou let učil lyžovat a jezdit na kole a vždycky stál proti starším soupeřům
Babičky to vidí jinak
„S tím mladším jsme už teď, ve dvou letech, začali bruslit a jenom koukáme, jak mu to jde, jaké dělá pokroky. Sami bychom takhle nespěchali, a kdyby mi předtím někdo řekl, že dvouleté dítě může po sedmi pobytech na ledě samo urazit deset metrů, tak bych namítl, že to není možné a že jsou ti lidi blázni, že dítě takhle trápí,“ líčí mi jeden z posledních zážitků Michal Chmel.
Na vlastní oči se přesvědčil, že když jsou děti na pohyb zvyklé, začnou ho dokonce i vyžadovat. Jako kupříkladu starší Matěj, který o prázdninách ve svých třech letech ujel na kole pětadvacet kilometrů. „Občas slyšíme poznámky z rodiny, abychom děti nepřepínali, ale počítám s tím, že ta pravá kritika teprve přijde, až bude na kluky víc vidět,“ myslí si téměř trojnásobná maminka.
Babičkám se příliš nelíbí ani to, jak se rodina začala stravovat. Kluci neznají hranolky ani další smažená jídla, nepřehánějí to ani s červeným masem a místo toho mají třikrát do týdne ryby, hodně ovoce a zeleniny a poslední dobou také luštěniny. Mléčné výrobky nahradily alternativní nápoje z ovsa nebo rýže.
„Sladkosti jako čokoládu a bonbóny kupujeme jenom jako doplněk na náročnější výlety, i když babičky by si to představovaly trochu jinak,“ usmívají se shovívavě mladí manželé, pro které je Pavel Zacha starší nedostižným vzorem.
„Uvidíme, jak to půjde a jak se to bude vyvíjet. I kdyby z nich šampióni nebyli, aspoň si zvyknou na zdravý životní styl a v pubertě třeba dají přednost tenisovému turnaji před vysedáváním v parku s cigaretou a lahváčem,“ snaží se držet při zemi Michal Chmel.

Jako křesťané máme mnohem vyšší cíl než se stát vrcholovým sportovcem.
Co jsme ochotni pro Ježíše dělat my?
Na co vynakládáme své úsilí? Čemu se věnujeme?


• 1. Petrův 2:9 Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
• Filipským 4:8 Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
• 1. Korintským 10:31 Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.
• Filipským 3:12-14 Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.
• 1. Timoteova 4:7.8 Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“
• Matouš 6:33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Datum
Vložil
Titulek

Re: Vynakládáme své úsilí správně?

https://www.novinky.cz/koktejl/325604-na-skateboardu-jezdi-jako-profik-pritom-jeste-nosi-plenky.html

Datum
Vložil
Titulek

On má málo času (David Wilkerson)

Možná jsi nedávno obnovil svůj závazek pilně se modlit. Nebo jsi třeba vydal svoji mysl a tělo jako svatou, živou oběť Bohu. Voláš: „Už nikdy více nebudu sedět na dvou židlích. Všechno, co mám, vydávám Ježíši!“

Závazky tohoto typu přivádějí ďábla k nepříčetnosti více, než cokoli jiného. On si uvědomuje, že kdokoli vydá svůj život plně k dispozici Bohu, stává se velkou hrozbou pro jeho království. Ďábel ví moc dobře, že každý, kdo hledá Boha celým srdcem, Jej najde. Svatí, kteří zůstávají na modlitbách, nad ním nakonec zvítězí.

Satan ale také ví, že mezi pronesením modlitby a jejím vyslyšením uplyne určitá doba. Milovaní, právě toto je ona krátká lhůta, kdy ďábel může pracovat. Ví, že se neodbytná vdova domáhala nějakou dobu, že byla vyslyšena. Podobně i naše odpověď přijde ve správnou dobu. A zatímco my čekáme na Boha, satan se nás v mezičase snaží pohltit.

Realitou je, že Bůh nevyskočí pokaždé, když my zvoláme: „Pane, vše ti vydávám!“ Bůh totiž ví, že zasvěcení a vydání se, stejně jako hlad po Kristu, nejsou totožné s jednorázovou prosbou, která často bývá podbarvena emocemi. Proto Jeho Duch neodpoví, dokud u nás neuvidí onu přetrvávající touhu, nebo chcete-li důkaz o tom, že nepřestaneme hladovět.

Toto umí satan rozeznat. Průběžně sleduje náš život a zjistí, kdy nemyslíme svůj závazek vůči Pánu vážně. Pokud se tedy nesnažíme věc dotáhnout do konce, on s námi nebude ztrácet čas. Odejde a zanechá nás v naší vlastní slabosti a hříchu.

Ovšem ve chvíli, kdy v nás vidí opravdovou oddanost, touhu být vysvobozen z moci hříchu, nezvratné rozhodnutí skončit s pošetilostí a spolehnout se pouze na Krista, ví dobře o tom, že má málo času. Uplyne pouze krátká doba a nebudeme už vězet v jeho spárech. Budeme chodit ve slávě, jednat vírou a žít vítězně. Tehdy na nás vytáhne celý pekelný arzenál.

Zjevení 12 nás vybízí: Jdi dál, křesťane, probuď se z letargie. Vydej svoje tělo Kristu jako živou oběť. Hledej Boha a vydej ze sebe všechno. Buď ale připraven čelit ve svém životě zkoušce, protože satan na tebe přitáhne s veškerou svojí mocí.

Satan zná tvoje slabá místa a pokusí se o to, aby tě smetla záplava zkoušek a pokušení. Horečně se snaží, protože tě vidí na pokraji vítězství a ví, že má málo času.

https://sermons.worldchallenge.org/cs/node/25968

Datum
Vložil
Titulek

Studium Bible

Láska ke studiu Bible
Staří i mladí zanedbávají studium Bible. Nemají o ni zájem a nepovažují ji za měřítko svého života. Nejnedbalejší ze všech je mládež. Většina z nich si najde čas na čtení nejrůznějších knih, ale o Knihu, která ukazuje cestu k věčnému životu, se nezajímá. Tato Kniha je naším průvodcem na cestě k lepšímu, svatějšímu životu. Kdyby mysl mládeže nebyla pokřivená čtením vymyšlených příběhů, poznali by, že je to nejzajímavější kniha, jakou kdy četli. (Counsels to Parents, Teachers, and Students, s. 138,139)
Jako lidé, kteří mají velké světlo, bychom měli mít vznešené zásady, měli bychom se vznešeně vyjadřovat a také bychom měli vznešeně žít. Navraťme Božímu slovu jeho výsadní postavení, které mu právem náleží. V každé těžkosti v něm hledejme radu a v každé životní situaci se jím řiďme. Uvědomujete si, bratři a sestry, že dokud v rodinách nebudete k Boží pravdě přistupovat s náležitou vážností, žádný její člen nebude růst a rozvíjet se? Otcové a matky, vynaložte všechny své síly na to, abyste ze své mysli vykořenili představu, že Boží dílo je těžké břemeno. Vaše domovy musí být posvěceny pravdou. (Child Guidance, s. 508,509)
Děti je třeba od útlého věku seznamovat s požadavky Božího zákona a učit je věřit v Ježíše, našeho Spasitele, který má moc zbavit nás hříchu. (Testimonies For The Church, sv. 5, s. 329)

Rozvoj rozumových schopností
Kdybychom Bibli studovali tak, jak máme, naše rozumové schopnosti by se zvýšily. Témata, o nichž Bible pojednává, vznešená jednoduchost jejího vyjadřování, hluboké myšlenky, jež obsahuje, v nás rozvíjejí vlastnosti, které by se jinak nerozvinuly. Bible úžasným způsobem rozvíjí naši představivost. Myšlení studenta bude poté, co rozjímal o hlavních biblických tématech a uvažoval o vznešených metaforách, mnohem průzračnější a vznešenější, než po čtení jakékoli knihy napsané lidmi, nemluvě o brakové literatuře. Mládež zabraňuje plnému rozvinutí svých schopností, když nevyužívá zdroj vší moudrosti — Boží slovo. Důvodem, proč je mezi námi tak málo moudrých, vytrvalých a opravdu hodnotných lidí, je to, že jen málokdo se bojí Boha, miluje ho a řídí se jeho příkazy.
Bůh si přeje, abychom využili všechny dostupné prostředky k posílení a kultivaci našich rozumových schopností. Kdybychom více četli Bibli, kdybychom lépe rozuměli jejím pravdám, byli bychom mnohem osvícenější a moudřejší. Při čtení Bible se nitro člověka plní božskou energií. (Child Guidance, s. 507)
Biblické učení má zásadní vliv na rozvoj člověka ve všech oblastech života. Obsahuje pravidla, která jsou úhelným kamenem prosperity národů, pravidla, na jejichž dodržování závisí blaho společnosti a bezpečí rodin, pravidla, bez nichž člověk nemůže dosáhnout pocitů štěstí, vědomí smyslu a uznání, ani nemůže doufat, že by v budoucnu získal věčný život. Neexistuje žádné postavení ani žádná situace, na které by nás biblické učení nepřipravilo. (Patriarchs and Prophets, s. 599)

Z knihy Rady pro církev od EGW

Datum
Vložil
Titulek

Kdo je Tvůj Bůh?

Skvělé 30ti minutové kázání, jež ukazuje, podle čeho poznáme, kdo je naším Bohem.

https://www.myairbridge.com/?dl=1#!/download/file/IQL7R3ZMQL06OGNOI6C8/Kdo_je_tvuj_Buh_-_Ladislav_Hodac.mp3

Datum
Vložil
Titulek

Dilema pobavenia a zábavy - Christian Berdahl

https://www.3an.sk/pg_detail.php?id=70177

Záznamy: 1 - 15 ze 71

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

Oficiální stránky Vojkovické mládeže © 2015 Všechna práva vyhrazena.