VERŠE A CITÁTY

Datum
Vložil
Titulek

Hlas a Já

Hlas a Já

Zakopneš…
Vztaneš…
Snažíš se jít dál…
Nejde to,všechno se ti rozpadá pod rukama,už to pomalu vzdáváš…
Pak si ale uvědomíš…NEMŮŽEŠ!!
Přesto jdeš pořád dál…
Několikrát upadneš,ale pokaždé vztaneš i když je to těžké…
Se slzama v očích jdeš stále kupředu…

Po nějakém čase se ohledneš zpět…
Uvidíš za sebou cosi červeného…
Zastavíš se a skloníš se abys zjistil co je to…
Je to roztrhané,zjistíš…
Pak ale uslyšíš hlas…

„To je tvé srdce“
Ohledneš se zpět…
Uvidíš muže s nataženýma rukama…
„Ale…“pomyslíš si….
Padneš na kolena,bereš do rukou ty kusy…
Nervozně se snažíš…
Složit je…
Za každou cenu složit je!!
Ale nejde to…kousek chybí…
Zase uslyšíš hlas…
„Neboj,pomohu ti“řekne ten muž….
„Ten kousek jsem ti chránil já,věděl jsem že jednou ho budeš hledat.Celou dobu jsem šel s tebou…
Pomáhal ti vztát když jsi padal“
Chceš něco říct …
„Navždy budu s tebou,neopustím tě,budu ti pomáhat“
„Jsem Tvůj Bůh,Tvá jediná naděje“
Zase jdeš….jdeš dál životem…
Častokrát upadneš ale statečně vztaneš…..
Statečně ses uchopil Jeho probodených dlaní,naši poslední naděje…
Padneš na kolena,děkuješ za vše…
Už víš…..že ať se stane cokoliv,je S Tebou….„Hospodin je můj pastýř,
Nic mi neschází.
Na zelených loukách mi dává spočinout,ke klidným vodám mě přivádí,
Mou duši obnovuje,
Po steskách spravedlnosti vodí mě
Pro jméno své.

I kdybych měl jít údolím stínu smrti,
Ničeho zlého se nebojím,
Vždyť Ty se mnou jsi:
Tvuj prut a Tvá hůl mě konejší.“
Žalm 23

Datum
Vložil
Titulek

Moje srdce....

Moje srdce je jako zahrádka. Byla dlouhá léta pustá a planá. Jen vítr do ní zaséval bodláčí zloby. Rostly tu i žahavé kopřivy pomluv, jedovaté ocúny sobectví a pýr nenávisti. Byla v ní také hluboká bažina hořkosti. Nade vším se vznášel šedavý opar lhostejnosti a netečnosti…

Nemohla jsem se dívat na zahradu svého srdce, a přece jsem jí měla stále před sebou. Trní hříchu tu nacházelo úrodnou půdu, přestože jsem toužila po lásce a čistotě. Naštěstí jednoho dne přišel zahradník. Nevyčítal, ani se neděsil, co tu bude mít práce. Jen tiše a úsměvem pohladil malou růžičku lásky, krčící se v rohu mezi keři. Jak ji tam mohl uvidět? Hned se dal do práce. Zesláblou a téměř udušenou růži vzal a zasadil uprostřed zahrady.Tam, kde předtím stál strom nevěry a nelásky…
Růže začala sílit. Zlý vítr však přinášel nová semena plevele a snažil se její krásu zničit. Poslal na ní svlačec starostí, který růži omotával a dusil. Ale zahradník na ní nikdy nezapomněl. Vždy v čas a laskavou rukou očistil každý lístek,okopal jí a pilně zaléval vodou. Postupně vysušil bažinu hořkosti a na jejím místě zasadil strom života s dobrým a chutným ovocem. Vedle růže začaly vyrůstat i další krásné květiny - tulipány milosrdenství, gerbera věrnosti, něžná sedmikráska soucitu, množství fialek pokory. Začala klíčit i bílá lilie přátelství…
Neboj se pohlédnout do zahrady svého srdce. I k tobě může přijít Zahradník, který může změnit Tvůj život. Ze Tvé zanedbané a hynoucí duše může udělat krásnou kvetoucí zahradu.
Jeho jméno je Ježíš Kristus – Syn Boží.

Datum
Vložil
Titulek

Jak asi vypadají naše srdce?

Procházím se svým srdcem. Jdu po zablácené cestě. Všude kolem jsou jen močály a v nich hníjící stromy. Semtam proplave černý had. Všude je jen mlha a slyšet nepříjemné houkání sýčka. Je před bouřkou a tak se mi špatně dýchá. Potím se a bojím se jestli nešlápnu náhodou do nějaké bažiny. Jdu dále a vidím rozvodněnou zakalenou řeku plnou odpadu. Přecházím řeku po zrezivělém mostě. Za mostem je vesnice plná rozbouraných domů. A v každém tom domě je moje krásně zaramovaná fotka. V těch domech žijí jenom šakalové a všelijaká havěť. Prošel jsme vesnici a dál už nemůžu jít protože všude jsou jen hory a hory. Zasněžené hory bez konce. Tak chladné a tvrdé na pohled. Už nemůžu dál...už nemůžu. Nechce se mi už žít..... Najednou mě někdo chytil za rameno a řekl: Neboj se. Já jsem tu s tebou! Naplním tvé nitro upřímností a tvé smýšlení naprosto proměním. Nahradím tvé neoblomné a zatvrzelé srdce srdcem plným soucitu a lásky. Podívej! podívej se na řeky s průzračnou vodou a v nich plavou nádherní lososi a tady! podívej, jak svěží vánek čeří hladiny jezer a ty krásné louky a na nich rostou nádherné kytky a ty stromy, jak jsou nádherně zelené! Cítíš tu vůni? Hle! domy!! vidíš? bydlí v nich lidé, které máš rád! Podívej na to nebe! Tady už nikdy nezvládne temnota, protože když mi to dovolíš, budu Ti tady zářit já! Stačí jen když mi to dovolíš. Dovolíš mi to? Nikdy se už nebudeš třást zimou, protože má láska tě zahřeje! Chci být pořád s tebou ať se děje cokoliv. Dovolíš mi to?

Datum
Vložil
Titulek

K zamyšlení

Nezáleží na tom, abychom dlouho žili,
ale aby náš život měl správný směr.

Nezáleží na tom, co jsme,
ale jací jsme.

Nezáleží na tom, co děláme,
ale jak to děláme.

Nezáleží na tom, abychom došli uspokojení,
ale abychom uspokojili druhé.

Nezáleží na tom, abychom užívali,
ale abychom se zdíleli.

Nezáleží na tom, abychom byli milováni,
ale abychom milovali a byli druhým k požehnání.

Nezáleží na tom, co si o nás myslí a říkají druhí,
ale čím jsme před Bohem.

Nezáleží na tom, jak se projevujeme,
ale čím skutečně jsme.

Nezáleží na tom, zda máme velké poznání,
ale zda to poznání proměňujeme ve skutek.

Nezáleží na tom, kdy zemřeme,
ale zda jsme připraveni setkat se s Ježíšem.

Datum
Vložil
Titulek

Pro všechny

Zlozvyku se nezbavíme tím, že ho vyhodíme oknem; musí odejít po schodišti, schod za schodem.
M. Twain

Datum
Vložil
Titulek

Citát

Není pravda, že máme málo času, avšak pravda je, že ho hodně promarníme.
L.A. Seneca

Datum
Vložil
Titulek

Měli bychom si také uvědomit, že...

Bůh také touží být milován stejně jako MY !

Datum
Vložil
Titulek

Citát =D

Nezoufejte když nejste nejchytřejší. Vždyť amatéři postavili Noemovu Archu, profesionálové Titanic. Jan Klička

Datum
Vložil
Titulek

Verš

Neboj se, neboť já jsem s tebou. Izaiáš 41,10

Datum
Vložil
Titulek

Dopis pro tebe!!!

DÍTĚ MÉ,

ty mě možná neznáš, ale Já o tobě vím úplně všechno... Žalm 139,1...Vím o tom, kdy si sedáš a kdy vstáváš... Žalm 139,2...Dobře znám všechny tvé cesty... Žalm 139,3...Dokonce znám i počet vlasů na tvé hlavě... Matouš 10,29-31...Stvořil jsem tě k mému obrazu... 1 Mojžíšova 1,27...Ve mně žiješ, pohybuješ se, prostě jsi... Skutky 17,27-28... Protože jsi mým potomkem... Skutky17,28... Znal jsem tě dřív, než jsi byl počat... Jeremiáš 1,4-5... Vybral jsem si tě, už když jsem plánoval stvoření... Efezkým 1,11-12...Tvůj život není omyl, neboť všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize... Žalm 139,14...V lůně tvé matky jsem tě utkal... Žalm139,13... A přivedl na svět v den tvého narození... Žalm139,14... Jsem nesprávně vykládán těmi, kdo mě neznají...J an 8,41-44... Nejsem chladný ani hněvivý Bůh, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky...1 list Janův 4,16...Toužím tě zahrnout svou láskou... 1 list Janův 3,1... Jednoduše proto, že jsi mým dítětem a Já tvým Otcem...1 list Janův3,1... Nabízím ti víc, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec... Matouš 7,11... Neboť Já jsem dokonalý Otec... Matouš 5,48... Vše dobré, co dostáváš, ti dávám Já... Jakub 1,17... Jsem ten, který se o tebe vždy postará a naplní všechny tvé potřeby... Matouš 6,31-33... Mé plnány pro tvou budoucnost byly vždy plné naděje... Jeremiáš 29,11... Protože tě miluji nekonečnou láskou... Jeremiáš 31,3... Mé myšelnky na tebe jsou nespočetné - stejně jako jsou zrnka písku na mořském břehu... Žalm 139,17-18... S jásáním se z tebe raduji... Sofoniáš 3,17... Nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro... Jeremiáš 32,40... Protože jsi mým předrahým vlastnictvím... 2. Mojžíšova 19,5... Z celého srdce a duše tě toužím zaopatřit... Jeremiáš 32,41... Chci ti ukázat mocné a úžasné věci... Jeremiáš 33,3... Když mě budeš z celého srdce hledat, najdeš mě... 5. Mojžíšova 4,29... Raduj se ve mně a dám ti vše, po žem touží tvé srdce... Žalm 37,4... Neboť jsem to Já, kdo v tobě probouzí tyto touhy... Filipským 2,13... Můžu pro tebe udělat mnohem víc, než si dokážeš představit... Efezkým 3,20... Protože jsem Ten, kdo tě dokáže nejvíc povzbudit... 2 Tesalonickým 2,16-17... Jsem taky Otcem, který tě potěší v každém tvém trápení... 2. Korintským 1,3-4... Jsem ti nablízku, když máš zlomené srdce... Zalm 34,18... Tak jako pastýř pečuje o svou ovci, tak i Já tě tisknu ke svému srdci... Izajáš 40,11... Jednoho dne setřu všechny slzy ze tvých očí... Zjevení 21,3-4... A zbavím tě veškeré bolesti, kterou jsi trpěl na této zemi... Zjevení 21,3-4... Jsem tvůj Otec a miluji tě stejně tak jako svého syna Ježíše... Jan 17,23... Skrze Ježíše můžeš poznat mou lásku k tobě... 1 list Janův 4,10... Vzdal jsem se všeho, co jsem miloval, abych mohl získat tvou lásku... Římanům 8,31-32
Když příjmeš dar - mého Syna Ježíše - získáš mě... 1 list Janův 2,23... A nic už tě nikdy neoddělí od Mé lásky k tobě... Římanům 8,38-39... Vrať se domů a Já přichystám tu největší oslavu, jakou kdy nebe vidělo... Lukáš 15,7... Vždyť jsem byl tvým Otcem a také jim zůstanu... Efezkým 3,14-15... Má otázka zní...Chceš být mým dítětem?... Jan 1,12-13... Čekám na tebe... Lukáš 15,11-24


S LÁSKOU TVŮJ OTEC, VŠEMOHOUCÍ BŮH

Datum
Vložil
Titulek

Re: Dopis pro tebe!!!

Beautiful!!!

Datum
Vložil
Titulek

Re: Dopis pro tebe!!!

pěkné :-)

Datum
Vložil
Titulek

Re: Dopis pro tebe!!!

Eviiii supeeeeer ;-)moc pěkný;-)

Datum
Vložil
Titulek

Re: Dopis pro tebe!!!

Je to nádherné a hlavně to zaslíbení co máme a nejen my ale všichni na celé zemi tak bychom si to neměli nechat jen pro sebe ;-) ...... moc pěkný příspěvek ♥ Efičko ♥

Datum
Vložil
Titulek

Re: Dopis pro tebe!!!

moc, moc krásné.. děkuji Evčo ;)

Záznamy: 46 - 60 ze 71

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

Oficiální stránky Vojkovické mládeže © 2015 Všechna práva vyhrazena.