VERŠE A CITÁTY

Datum
Vložil
Titulek

Mládežníci dostali 15 min, aby našli co nejvíce veršů na jedno téma

Taky jste se už někdy setkali s člověkem, který tvrdil, že ho Bůh musí vzít do nebe, protože nic zlého neudělal, nekrade, nikoho nezabil…
V Bibli je ale nejen desatero Božích přikázání. Je tam také spousta rad pro lepší život. Cílem páteční soutěže pro mládežníky bylo nalézt těchto rad co nejvíc.
Podívejme se do tohoto zrcadla i my, kteří si říkáme křesťané.

1. Janova 3,4: Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona.
Kazatel 5,4: Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinošství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud.


VZTAH K BOHU
Deuteronomium 6,5: Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
Žalm 1, 1-3: Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.
Jakub 4,7-8: Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl.


NAŠE SLABÉ STRÁNKY
Filipským 2,3: V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.
Efezským 5,5: Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.
Filipským 2,3.4: Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. 4Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých.
Galatským 5,26: Nebývejme marné chvály žádostivi.
Jakub 5,12: Především však, bratři moji, nepřísahejte – ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou – ale ať vaše „Ano“ znamená ano a „Ne“ ne, abyste nebyli odsouzeni.
Efezským 5,4: Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky!
Matouš 7,1-5: Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku,‘ a přitom máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra.


RODINA
1. Korintským 7,10.11: Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji – ne já, ale Pán – aby žena od muže neodcházela... a muž ať ženu neopouští.
Matouš 5,27.28: Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.
Koloským 3,19: Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí.
Koloským 3,21: Otcové, nedrážděte své děti, aby nemalomyslněly.
Efezským 6,1: Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.
1. Timoteova 5,10: (Žena) je známá dobrými skutky, vychovala děti, přijímala hosty.. pomáhala souženým a věnovala se každému dobrému dílu.
1. Timoteova 2,9.10: Pokud jde o ženy, ať se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, ne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti.


NÁŠ CHARAKTER
Galatským 5,22.23: Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.
Efezským 4, 29-32: Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.
Jakub 1,19-27: Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede. Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat! Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu. Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa.
Koloským 3,22: Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu.
Přísloví 6,6: Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš.


MEZILIDSKÉ VZTAHY
Matouš 7,12: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.
Římanům 12,17: Nikomu neodplácejte zlým za zlé.
Jakub 4,11: Bratři, nepomlouvejte jedni druhé. Kdo pomlouvá nebo soudí svého bratra, pomlouvá a soudí Zákon. Pokud soudíš Zákon, přestal jsi být plnitelem Zákona a stal ses jeho soudcem.
Efezským 4,25: Odhoďme tedy lež a každý „říkejme jeden druhému pravdu“
Efezským 4, 26.27: „Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu.
Matouš 5,44: Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
1. Petrova 4,9: Buďte jedni k druhým pohostinní
1. Janova 3,18: Nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.
Galatským 5,13: služte v lásce jedni druhým.

A spousta dalších textů..

Zpět na diskuzi

Vyhledávání

Oficiální stránky Vojkovické mládeže © 2015 Všechna práva vyhrazena.