VERŠE A CITÁTY

Datum
Vložil
Titulek

Studium Bible

Láska ke studiu Bible
Staří i mladí zanedbávají studium Bible. Nemají o ni zájem a nepovažují ji za měřítko svého života. Nejnedbalejší ze všech je mládež. Většina z nich si najde čas na čtení nejrůznějších knih, ale o Knihu, která ukazuje cestu k věčnému životu, se nezajímá. Tato Kniha je naším průvodcem na cestě k lepšímu, svatějšímu životu. Kdyby mysl mládeže nebyla pokřivená čtením vymyšlených příběhů, poznali by, že je to nejzajímavější kniha, jakou kdy četli. (Counsels to Parents, Teachers, and Students, s. 138,139)
Jako lidé, kteří mají velké světlo, bychom měli mít vznešené zásady, měli bychom se vznešeně vyjadřovat a také bychom měli vznešeně žít. Navraťme Božímu slovu jeho výsadní postavení, které mu právem náleží. V každé těžkosti v něm hledejme radu a v každé životní situaci se jím řiďme. Uvědomujete si, bratři a sestry, že dokud v rodinách nebudete k Boží pravdě přistupovat s náležitou vážností, žádný její člen nebude růst a rozvíjet se? Otcové a matky, vynaložte všechny své síly na to, abyste ze své mysli vykořenili představu, že Boží dílo je těžké břemeno. Vaše domovy musí být posvěceny pravdou. (Child Guidance, s. 508,509)
Děti je třeba od útlého věku seznamovat s požadavky Božího zákona a učit je věřit v Ježíše, našeho Spasitele, který má moc zbavit nás hříchu. (Testimonies For The Church, sv. 5, s. 329)

Rozvoj rozumových schopností
Kdybychom Bibli studovali tak, jak máme, naše rozumové schopnosti by se zvýšily. Témata, o nichž Bible pojednává, vznešená jednoduchost jejího vyjadřování, hluboké myšlenky, jež obsahuje, v nás rozvíjejí vlastnosti, které by se jinak nerozvinuly. Bible úžasným způsobem rozvíjí naši představivost. Myšlení studenta bude poté, co rozjímal o hlavních biblických tématech a uvažoval o vznešených metaforách, mnohem průzračnější a vznešenější, než po čtení jakékoli knihy napsané lidmi, nemluvě o brakové literatuře. Mládež zabraňuje plnému rozvinutí svých schopností, když nevyužívá zdroj vší moudrosti — Boží slovo. Důvodem, proč je mezi námi tak málo moudrých, vytrvalých a opravdu hodnotných lidí, je to, že jen málokdo se bojí Boha, miluje ho a řídí se jeho příkazy.
Bůh si přeje, abychom využili všechny dostupné prostředky k posílení a kultivaci našich rozumových schopností. Kdybychom více četli Bibli, kdybychom lépe rozuměli jejím pravdám, byli bychom mnohem osvícenější a moudřejší. Při čtení Bible se nitro člověka plní božskou energií. (Child Guidance, s. 507)
Biblické učení má zásadní vliv na rozvoj člověka ve všech oblastech života. Obsahuje pravidla, která jsou úhelným kamenem prosperity národů, pravidla, na jejichž dodržování závisí blaho společnosti a bezpečí rodin, pravidla, bez nichž člověk nemůže dosáhnout pocitů štěstí, vědomí smyslu a uznání, ani nemůže doufat, že by v budoucnu získal věčný život. Neexistuje žádné postavení ani žádná situace, na které by nás biblické učení nepřipravilo. (Patriarchs and Prophets, s. 599)

Z knihy Rady pro církev od EGW

Zpět na diskuzi

Vyhledávání

Oficiální stránky Vojkovické mládeže © 2015 Všechna práva vyhrazena.